Full-Time

Lee-Wei Yang
Wen-Guey Wu
Ping-Chiang Lyu
Hsien-Sheng Yin
Yuh-Ju Sun
Yung-Jen Chuang
Chyng-Shyan Tzeng
Hong-Lin Chan
Rong-Long Pan
Tzu-Yin Liu
Shih-Che Sue
Hsiao-Han Chang
Hui-Chun Cheng

Non-Affiliated

Chiou-Hwa Yuh
鍾仁華

Adjunct

Bi-Cheng Wang
Tuan-hua David Ho
Chao A. Hsiung

Retired

Tsai-Yun Lin
Ban-Dar Hsu